Ga naar inhoud

Je gebruikt een verouderde browser

Upgrade je browser om je ervaring en veiligheid te verbeteren.

Upgrade mijn browser
 

Subsidie voor aanpassen van werk met slimme technologie

Het UWV voert vanaf maart 2020 een pilot uit middels een zogenoemde generieke voorziening. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen om aanpassingen in de werkomgeving te doen. Hiermee kunnen zij subsidie ontvangen voor grotere aanpassingen, bijvoorbeeld met slimme technologie, die nodig zijn om meerdere mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of te houden. Een aanvraag ligt tussen 22.000 en 1.000.000 euro. Het totale beschikbare bedrag is 8.000.000 euro. 

Inleiding

Pas wanneer mensen met een arbeidsbeperking bij een werkgever in dienst zijn getreden, wordt onderzocht welke aanpassingen en voorzieningen zij nodig hebben. Op het congres van de Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT) en de Coalitie Technologie voor Inclusie kondigde Staatssecretaris Van Ark al aan dat zij, in voorbereiding op aanpassing van wetgeving, al vanaf 2020 pilots wil gaan doen: een generieke voorziening voor werkplekken die geschikt zijn voor meerdere en opeenvolgende werknemers.

Pilot UWV

Uit de pilots van KIT blijkt dat werkgevers soms flinke bedragen moeten investeren om de werkzaamheden geschikt te maken voor (meerdere) werknemers met een arbeidsbeperking. Om dit te stimuleren en te ondersteunen, voert het Kabinet dit jaar een proef uit met een generieke werkgeversvoorziening. Deze proef wordt uitgevoerd en geëvalueerd door UWV. Bedrijven die subsidie krijgen zijn verplicht mee te werken aan deze evaluatie via een bedrijfsbezoek en interviews.

Werkgevers

De subsidies staan open voor elke werkgever die de mensen zelf in dienst neemt. Dat kunnen dus zowel reguliere werkgevers zijn als werkbedrijven die mensen die aan de gestelde eisen voldoen, een contract aanbieden.

Doelgroep

Deze pilot richt zich op mensen met een structureel functionele beperking die door UWV is vast gesteld en die een AG uitkering van UWV ontvangen. De pilot is daarmee niet gericht  op mensen met een SW indicatie; alleen P-wet of banenafspraak is ook niet voldoende.

Een SW-bedrijf kan subsidie aanvragen voor aanpassingen voor werknemer(s) waarvan UWV de arbeidsbeperking heeft vastgesteld en die een uitkering genieten. Voor meer, volgende plaatsingen op de plaats die met subsidie is aangepast, lijkt de beperking niet te gelden en kunnen ook personen uit de gemeentelijke doelgroep aan de slag. Details op te vragen bij UWV.

De selecte doelgroep beperkt helaas de mogelijkheden. Leden van Cedris kunnen vanzelfsprekend bedrijven in hun netwerk attenderen op deze mogelijkheid.

Waar kan een bedrijf subsidie voor aanvragen?

  • Voor niet-meeneembare voorzieningen, zoals inzet van slimme technologie in een werkproces, om werk aan te passen voor 1 of meerdere personen met een arbeidsbeperking.
  • Voor meeneembare voorzieningen zoals een brailleleesregel moet een werknemer zelf subsidie aanvragen.

Tot wanneer kan de subsidie worden aangevraagd?

De subsidieperiode loopt van 1 maart t/m 31 december 2020. Er is 8 miljoen euro voor deze pilot beschikbaar gesteld.

Voorwaarden

  • Aanvraag moet minimaal voor 1 specifieke werknemer worden gedaan.
  • Plan van aanpak voor drie jaar waarin staat op welke wijze het bedrijf de plek(ken) gaat invullen en met wie. De eerste persoon moet bekend zijn, met een dienstverband voor minimaal 6 maanden. In het plan staat hoe de bezetting van die plek(ken) wordt opgevolgd gedurende drie jaar. Het plan is de basis voor de subsidieverstrekking en het niet nakomen daarvan is reden voor terugvordering.
  • Vanwege het bestaande wettelijke kader moet het een werknemer zijn waarbij UWV een arbeidsbeperking (structureel functionele beperking) heeft vastgesteld.
  • Subsidie mag niet worden aangevraagd voor een Wsw-werknemer, omdat die al subsidie krijgt. Een SW-bedrijf kan dus alleen subsidie aanvragen voor aanpassingen voor werknemer(s) waarvan UWV de arbeidsbeperking heeft vastgesteld. Voor de volgende plaatsingen op de plek die met subsidie is aangepast, geldt die beperking niet en kunnen ook personen uit de gemeentelijke doelgroep aan de slag.
  • Voor alle voorwaarden zie de website van UWV.nl en het protocol dat in maart ook op die website komt.

Maximale subsidie

  • Het gaat om een voorziening die in principe voor meerdere werknemers kan worden aangevraagd. De voorziening kost minimaal € 22.689 en maximaal € 1.000.000. Deze bedragen zijn inclusief BTW. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. Bij het beoordelen van het aangevraagde subsidiebedrag toetst UWV ook de proportionaliteit van de gevraagde investering.
  • Het kabinet heeft in totaal € 8.000.000 voor deze pilot beschikbaar gesteld.

Meer informatie

Voor de aanvraagprocedure zie: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/subsidie-voor-aanpassing-binnen-uw-bedrijf/detail/wat-houdt-pilot-generieke-werkgeversvoorziening-in

Ook verwijzen we u graag naar de achtergrondinformatie; kamerbrief SZW over de generieke voorziening: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/12/brief-pilot-generieke-werkgeversvoorziening

Naschrift:

Cedris, SBCM en TNO vormen samen de Kennisalliantie Inclusie en Technologie.

KIT verneemt het graag als u deze subsidie wilt aanvragen, omdat we graag de ontwikkelingen volgen en wellicht tips kunnen geven.

Voor vragen over inclusieve technologie kunt u contact zoeken met

Leendert Bos, adviseur Cedris en projectleider Kennisalliantie Inclusie en Technologie [email protected]


De Kennisalliantie Inclusie en Technologie is een initiatief van: