Ga naar inhoud

Je gebruikt een verouderde browser

Upgrade je browser om je ervaring en veiligheid te verbeteren.

Upgrade mijn browser
 

Technologie en arbeidsparticipatie

Coalitie Technologie voor Inclusie deelt uitkomsten pilots en geleerde lessen

Een voorleesbril, spraakherkenning, een slimme bril, een beeld app, een exoskelet, een slimme heggenschaar en een energiemanagement dashboard; het is een variëteit aan technologieën die het afgelopen jaar zijn getest op de werkvloer in het kader van een challenge. De vraag was in hoeverre de genoemde technologie meerwaarde biedt voor mensen met een arbeidsbeperking.

Publicatie door Coalitie Technologie voor Inclusie

De Coalitie Technologie voor Inclusie (CTI) heeft de uitkomsten afgelopen woensdag gepubliceerd. De Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT) heeft de belangrijkste inzichten uit de evaluatie van onze partner CTI op een rijtje gezet.

Vijf belangrijke inzichten

  1. Technologie is waardevol in termen van werkplezier, taakverbreding en werkbehoud. Dit is vooral zichtbaar bij technologieën die al gebruiksklaar zijn en bij toepassing bij een fysieke beperking;
  2. Bij psychosociale beperkingen bleek het niet haalbaar binnen een jaar een technologische oplossing in te zetten;
  3. Gedegen voorbereidingen van een implementatie kunnen positief bijdragen aan werkprocessen of bedrijfscultuur;
  4. Voor twee pilots zijn de kosten en baten berekend. De inzet van technologie levert bij deze pilots meer baten dan kosten;
  5. Om alle betrokken partijen goed te laten samenwerken is het van belang om de eindgebruiker in een vroeg stadium te betrekken, ook om zo de benodigde aanpassingen in zowel het werkproces als de bedrijfscultuur te realiseren.

Vanuit ervaringen in projecten waar KIT direct bij betrokken is, herkennen we deze bevindingen. Met name een goede probleemanalyse, het creëren van breed draagvlak vooraf en tijdens de pilot, en het tijdig en actief involveren van personen die men wil helpen in hun kracht te komen zijn belangrijke aspecten om tot een succesvol traject en resultaat te komen. KIT heeft mede met het oog op die aspecten een compacte checklist opgesteld voor ondernemers die aan de slag willen met inclusieve technologie.

Conclusies uit de pilots

CTI is voorzichtig met het trekken van conclusies, omdat de pilots relatief beperkt zijn in het aantal medewerkers en in looptijd.
Naast bovengenoemde inzichten worden ook onverwachte opbrengsten gedeeld, zoals bij het gebruik van de Ebb-app bij het sociale werkbedrijf Werksaam. Daar heeft de introductie van de zogenoemde Ebb app geleid tot intensieve gesprekken over de kwaliteit van de begeleiding.

Het UWV, deel uitmakend van CTI, hecht er aan om in een vervolg lessen te delen uit pilots en aandacht te besteden aan zogenoemde systeemknelpunten waardoor een passende technologie niet kan worden toegepast.
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het UWV Kennisverslag en de separate beschrijvingen van de pilots.

Belangrijke links: technologie die meerwaarde biedt voor mensen met een arbeidsbeperking

UWV Kennisverslag: arbeidsparticipatie en technologie
Pilot: Ebb-app voor mensen die moeite hebben zich verbaal uit te drukken
Pilot: voorleesbril OrCam
Pilot: digitaal energiedashboard MyEnergy
Pilot: exoskelet als ondersteuning bij fysiek werk
Pilot: spraakherkenningssysteem SpeakSee voor auditief beperkten
Pilot: slimme bril bij magazijnwerk
Pilot: slimme en lichte heggenschaar
Businesscase voor de pilot met spraakherkenningssysteem SpeakSee
Businesscase voor de pilot met voorleesbril OrCam

Aanrader: rapport van Regioplan en Athena / VU

Naast deze verslagen is een apart, lezenswaardig eindrapport gepubliceerd door Athena en Regioplan. Zij vertellen over de inhoud en ontwikkeling van de pilots, overkoepelende lessen uit de pilots en beschrijven aanknopingspunten voor een vervolg.

De onderzoekers geven aan dat experimenteren belangrijk blijft, maar dat het ook interessant lijkt om grotere programma’s te starten, mogelijk met een regionale insteek. Zij kunnen zich voorstellen dat de Coalitie kan bijdragen aan het stimuleren van groei van inzet van technologie en het wegnemen van systeembarrières.

Dit is in lijn met de ontwikkelingen in de programma’s en projecten van KIT. Naast lokale projecten draaien nu regio-overstijgende programma’s gericht op bijvoorbeeld technologie voor mensen met een cognitieve beperking. Ook is er zicht op programma’s met een regionale en/of sector insteek, waar nadrukkelijk de verbinding gezocht wordt met werkgevers in het MKB.

Tenslotte geven de onderzoekers aan dat het van groot belang is dat CTI meer afstemming en samenwerking zoekt met KIT, het initiatief van TNO en Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid. De samenwerking verloopt goed, maar daar liggen zeker nog kansen.

KIT ontwikkelt zich momenteel door naar een breed, crossmediaal kennisplatform waar ruimte wordt geboden aan publieke en private spelers – landelijk en regionaal – en waar steeds meer relevante kennis, vanuit Nederland en het buitenland, zal worden gedeeld met als doel verspreiden en opschalen van kansrijke initiatieven. Samen met CTI willen we zo bijdragen aan de inclusieve arbeidsmarkt.

 


De Kennisalliantie Inclusie en Technologie is een initiatief van: